آموزش اپل, اخبار اپل و تازه های تکنولوژِی

سامانه همتا چیست ؟

* کلیات طرح رجیستری

سامانه همتا چیست ؟ طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری)، در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری، بهمنظور مبارزه سیستمی با قاچاق دستگاههای دارای سیمکارت، توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، با همکاری دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطالعات اجرا شده است.

در این طرح، با استفاده از شناسه (IMEI) دستگاه که برای هر گوشی منحصر به فرد است، تنها دستگاههای قانونی و منطبق بر استانداردهای ایمنی و سالمت، قابلیت فعالسازی و استفاده از خدمات اپراتوری را خواهند داشت.

نکته: شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسالت دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیمکارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شمارهگیری *#06# قابل مشاهده است ( برای انجام کلیه فرآیندها در سامانه همتا، باید 15 رقم ابتدایی این شناسه (IMEI) بدون هرگونه عالمت اضافی (ممیز، خط تیره و …) استفاده شود).

در ابتدای طرح رجیستری، پایش (مانیتورینگ) شبکه برای شناسایی دستگاههایی که قبالً فعال بوده اند انجام شد) معروف به دوره رؤیت ( و تمامی دستگاههایی که در دوره رؤیت، سابقهای از فعالیت آنها در شبکه وجود داشت، به عنوان دستگاه قانونی شناخته شدند. پس از شروع طرح رجیستری، تنها دستگاههایی که پیش از شروع طرح روشن بودهاند یا از مبادی قانونی وارد کشور شوند، امکان استفاده از خدمات شبکه اپراتوری داخل کشور را خواهند داشت.

* سامانه همتا

همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی)، سامانهای است که در راستای اجرای طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) ، پیاده سازی شده است.

درگاه های اصلی این سامانه جهت انجام فرایندهای مختلف عبارتند از:

  • آدرس به اینترنتی سایت www.hamta.ntsw.ir
  • اپلیکشین همتا  نسخه اندروید و iOS
  • کد دستوری #7777*  جهت استعالم اصالت
  • ( پیامک به شماره 7777) صرفًا جهت استعالم اصالت

* فرایندهای سامانه همتا 

استعالم اصالت

با اجرای طرح رجیستری یکی از اقداماتی که الزم است قبل از خرید دستگاه توسط شخص خریدار انجام شود، استعالم اصالت دستگاه است. استعالم اصالت دستگاه بهمنظور بررسی قانونی بودن، مشخصات فنی و مدل دستگاه، شرکت گارانتی کننده و نوع واردات دستگاه، روشن شدن دستگاه در گذشته )نو یا کارکرده بودن دستگاه( و . . . انجام میپذیرد.

در صورت استعالم اصالت یکی از شناسه (IMEI)های دستگاه دو یا چند سیمکارته، در پاسخ استعالم، شناسه (IMEI)های دیگر دستگاه نیز نمایش داده میشود.

اخطار: در صورتی که قبل از خرید، استعالم اصالت نکنید و از قانونی بودن دستگاه مطمئن نشوید، ممکن است دستگاه قاچاق به شما فروخته شود. در این حالت، پس از مدت کوتاهی آنتن دستگاه شما قطع شده و متضرر خواهید شد.

فعالسازی

در فرایند فعالسازی، دستگاه تحت مالکیت سیمکارت خریدار در میآید. هر دستگاه نیازمند فعالسازی )آکبند، انتقال مالکیت داده شده، دارای درخواست مسافری تأیید شده( باید از طریق سامانه همتا با واردکردن شناسه (IMEI) شماره سیمکارت و کد فعالسازی (کد 6 رقمی یک بار مصرف) برای سیمکارت خریدار فعالسازی شود.

بسته به دستگاهی که تهیه شده، کد فعالسازی به یکی از روشهای زیر در اختیار شخص قرار میگیرد:

  • برای دستگاههای آکبند قانونی، کد فعالسازی روی جعبه یا کارت گارانتی، چاپ شده است.
  • برای دستگاههای کارکرده (دست دوم) ای که انتقال مالکیت داده میشوند، کد فعالسازی در پیامک با سرشماره HAMTA ذکر شده است.
  • برای دستگاههای ثبت مسافری شده، کد فعالسازی در پیامک تأیید درخواست و کارتابل مسافر وجود دارد (دقت داشته باشید این دستگاهها صرفًا برای استفاده شخصی مسافر هستند و نباید مورد استفاده تجاری قرار گیرند).

توجه: درصورتی که کد فعال سازی توسط فروشنده در زمان خرید در اختیار شما قرار نگرفت، حتما دستگاه را به فروشنده بازگردانید و یا کد فعالسازی را از ایشان دریافت نمایید. در صورتی که دستگاه به کمک کد فعال سازی، فعال نشود، پس از مدت کوتاهی، آنتن آن قطع خواهد شد.

پس از فعالسازی موفق دستگاه برای سیمکارت خود، حتما از فروشنده، فاکتور معتبری دریافت نمایید که شناسه (IMEI) دستگاه در آن ذکر شده و دارای مهر فروشگاه است. هرگونه مشکالت احتمالی در آینده، به کمک ارائه این فاکتور معتبر، قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود.

نکته: برای فعالسازی دستگاههایی که دارای دو یا چند سیمکارت هستند، با فعالسازی یکی از شناسه (IMEI) ها، سایر شناسه (IMEI) ها نیز به صورت خودکار فعال خواهند شد.
اخطار: در صورتی که در حضور فروشنده، دستگاه را برای سیمکارت خود فعالسازی ننمایید، پس از مدت کوتاهی آنتن آن قطع خواهد شد.

انتقال مالکیت

 اگر میخواهید دستگاه کارکرده (دست دوم) خریداری کنید حتما باید از فروشنده انتقال مالکیت گرفته و دستگاه را در حضور ایشان، برای سیمکارت خود با موفقیت فعالسازی نمایید.

اخطار: در صورتی که دستگاهی را خریداری کنید اما از فروشنده انتقال مالکیت نگیرید و برای سیمکارت خود فعالسازی نکنید اگر از شناسه (IMEI) دستگاهتان سوء استفاده شود، آنتن دستگاهتان قطع شده و با سیمکارت شما آنتن نخواهد گرفت و شما متضرر خواهید شد.

توجه کنید در مواردی مثل قرض دادن، تعویض سیمکارت و موارد مشابه که خرید و فروشی رخ نداده، نیازی به انتقال مالکیت نیست.

همچنین دقت داشته باشید برای دستگاههای دو اسالت یا چند اسالت (شکاف برای قرار دادن سیمکارت) ، با انتقال مالکیت یکی از شناسه (IMEI) ها ، بقیه شناسه (IMEI) ها نیز به سیمکارت خریدار انتقال مالکیت داده میشود.

افزودن دستگاه

اگر دستگاهی دارید که پیش از شروع طرح رجیستری روشن بوده، میتوانید به کمک فرآیند افزودن دستگاه، آن را تحت مالکیت قطعی سیمکارت خود درآورید. پس از انجام این فرایند، امکان آن را خواهید داشت که فرایندهای سامانه همتا از قبیل انتقال مالکیت و … را برای دستگاه خود انجام دهید.

نکته: اگر دستگاه دو اسالته )دارای دو شکاف برای قرار دادن سیمکارت( دارید که پیش از شروع طرح رجیستری، تنها از یکی از اسالتهای آن استفاده میکردهاید، در صورتی که االن در اسالت دوم، سیمکارت قرار دهید، پیامک هشدار غیرقانونی بودن دستگاه برای شما ارسال میشود. برای حل مشکل و ثبت شناسه (IMEI) اسالت دوم دستگاهتان، فرآیند افزودن دستگاه را با سیمکارتی که پیش از شروع طرح رجیستری روی دستگاهتان بوده، انجام داده و هر دو شناسه (IMEI ) را ثبت نمایید.

دستگاه مسافری 

با توجه به بخشنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران مورخ 23 آبان 96 ،آن دسته از مسافرانی که از خارج از کشور دستگاه خریداری نمودهاند، موظف هستند هنگام ورود به کشور دستگاه خود را به گمرک اظهار و حقوق و عوارض گمرکی آن را پرداخت نمایند. در صورت عدم اظهار دستگاه و عدم پرداخت حقوق گمرکی امکان ثبت دستگاه وجود نخواهد داشت و دستگاه نمیتواند بهصورت دائم از شبکه سرویس بگیرد و 30 روز پس از اولین اتصال به شبکه های اپراتوری قطع میگردد. پس از ثبت دستگاه در گمرک، اطالعات به صورت دورهای، برای همتا ارسال شده و همتا کد فعالسازی را به شماره همراه مسافر پیامک می نماید. مسافر باید به کمک کد فعالسازی، دستگاه را برای سیمکارت خود فعال نماید.

توجه: میزان عوارض هر دستگاه، در زمان ثبت در گمرک با توجه به نوع دستگاه تعیین میشود. دقت داشته باشید حتما مدل دستگاه را به صورت صحیح انتخاب نمایید، چرا که در صورت اشتباه در این مرحله و با ً وجود پرداخت عوارض در گمرک، همتا اطالعات را تایید نکرده و دستگاه شما ثبت نخواهد شد. همچنین در صورتی که دستگاه شما دواسالته است، حتما تمام شناسه (IMEI) های آن را در گمرک ثبت نمایید. شما می توانید جزییات ضوابط گمرک در تعیین تعرفه، مهلت مسافر برای پرداخت عوارض و … را از گمرک اطالع بگیرید.

دستگاه تعمیری 

توجه داشته باشید درصورتیکه دستگاهتان را تعمیر کردهاید و شناسه (IMEI) آن تغییر کرده است و به هردلیلی به تعمیرکار دسترسی ندارید که شناسه (IMEI) قبل از تعمیر را روی دستگاهتان بازگرداند، سامانه همتا جهت رفاه حال شما فرآیند ثبت تعمیری را در نظر گرفته است. شما میتوانید در صورت انجام موفق فرایند ثبت تعمیری، شناسه (IMEI) بعد از تعمیر را جایگزین شناسه (IMEI) قبل از تعمیر نمایید. دقت داشته باشید

در این حالت، شناسه (IMEI) قبل از تعمیر، از سامانه همتا حذف شده و به هیچ عنوان امکان استفاده از شبکه اپراتوری کشور را نخواهد داشت.

توجه: پیش از ثبت تعمیری، باید شناسه (IMEI) قبلی دستگاهتان را از طریق فعالسازی یا افزودن دستگاه، تحت مالکیت قطعی سیمکارت خود درآورده و سپس اقدام به ثبت تعمیری نمایید.
نکته: در صورتی که در همتا نتوانستید فرایند ثبت تعمیری را با موفقیت انجام دهید، به احتمال قوی باید به تعمیرکارتان مراجعه کنید تا شناسه (IMEI) های قبل از تعمیر را روی دستگاهتان بازگرداند، اما جهت اطمینان میتوانید مشکلتان را با کارشناسان سامانه همتا در 096366 مطرح نمایید تا راهنمایی کاملتری خدمت شما ارائه گردد.

اخذ هزینه بابت طرح رجیستری 

طرح رجیستری و فرایندهای آن هیچگونه هزینهای برای مردم ندارد، لذا اخذ هرگونه هزینه بابت انجام فرآیندهای طرح رجیستری، ارائه کد فعالسازی و . . . غیرقانونی بوده و در صورت شکایت شخص خریدار، پیگرد قانونی خواهد داشت.

اقدامات الزم جهت خرید دستگاه آکبند 

مرحله یک: استعالم اصالت شناسه (IMEI) درج شده روی جعبه
مرحله دو: کنترل پاسخ استعالم اصالت (قانونی بودن،تطابق مشخصات دستگاه ذکر شده در متن پیامک با مشخصات ظاهری دستگاه، نوع واردات، روشن شدن یا نشدن دستگاه در کشور)
مرحله سه: بررسی یکسان بودن شناسه (IMEI) روی جعبه و دستگاه (با شمارهگیری #06 *#بر روی دستگاه)
مرحله چهار: فعالسازی دستگاه برای سیمکارت خریدار
مرحله پنج: دریافت فاکتور معتبر دارای شناسه (IMEI) دستگاه و مهر فروشگاه خود، حتما ی دریافت نمایید

نکته: پس از فعالسازی موفق دستگاه برای سیمکارت از فروشنده، فاکتور معتبر که شناسه (IMEI) دستگاه در آن ذکر شده و دارای مهر فروشگاه باشد. هرگونه مشکالت احتمالی در آینده، به کمک ارائه این فاکتور معتبر، قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود.

اقدامات الزم جهت خرید دستگاه کارکرده (دست دوم)

مرحله اول: بازگرداندن دستگاه به حالت تنظیمات کارخانه (ریست فکتوری)
مرحله دو: استعالم اصالت شناسه (IMEI) درج شده روی جعبه
مرحله سه: کنترل پاسخ استعالم اصالت (قانونی بودن،تطابق مشخصات دستگاه ذکر شده در متن پیامک با مشخصات ظاهری دستگاه، نوع واردات، روشن شدن یا نشدن دستگاه در کشور)
مرحله چهار: بررسی یکسان بودن شناسه (IMEI) روی جعبه و دستگاه (با شمارهگیری #06 *#بر روی دستگاه)
مرحله پنج: انجام فرآیند انتقال مالکیت توسط فروشنده

مرحله شش: فعالسازی دستگاه برای سیمکارت خریدار
مرحله هفت: دریافت فاکتور معتبر دارای شناسه (IMEI) دستگاه و مهر فروشگاه خود، حتما ی دریافت نمایید

نکته: پس از فعالسازی موفق دستگاه برای سیمکارت از فروشنده، فاکتور معتبر که شناسه (IMEI) دستگاه در آن ذکرشده و دارای مهر فروشگاه باشد. هرگونه مشکالت احتمالی در آینده، به کمک ارائه این فاکتور معتبر، قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود.

شکایت از فروشنده

گاهی در فرآیند خرید و یا دریافت خدمات پس از فروش، اختالفاتی بین فروشنده و خریدار یا مصرفکننده (غالبا کنندگان) میگردد. از این رو الزم است ً به وجود میآید که باعث تضییع حقوق یکی از طرفین مصرف راهکارهایی برای احقاق حقوق مصرفکننده وجود داشته باشد. اهم نهادهایی که میتوانند در این زمینهکمک کننده باشند عبارتاند از: سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیههای صنفی مرتبط. در صورت بروز هرگونه مشکل، می توانید نسبت به ثبت شکایت در این نهادها به صورت اینترنتی اقدام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *